व्याक हाेइ लाेडर, माेटर साइकल र एम्वुलेन्स खरिद सम्वन्धी बोलपत्र आवहानकाे सुचना