ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चम्पादवी गाउपालिकाका किचारीहरुको िह ववि गन सम्बन्िी काययववलि, २०८१ ८०/८१ 06/11/2024 - 10:13
चम्पादेवी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन २०८० ७९-८० 04/25/2024 - 11:45 PDF icon चम्पादेवी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन २०८०.pdf
चम्पादेवि गाउँपालिकाको शिक्षा सहजकर्ता व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ८०/८१ 12/05/2023 - 13:05 PDF icon चम्पादेवि गाउँपालिकाको शिक्षा सहजकर्ता व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० (1).pdf
तह बृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि ७९-८० 07/13/2023 - 10:19 PDF icon चम्पादेवी गाउँपालिकाको कर्मचारीको तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
सेवा करार व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यबिधी ७९-८० 07/12/2023 - 12:07 PDF icon चम्पादेवी गाउँपालिकामा सेवा करारम...जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
साना सिचाइ आयोजना सञ्चालन निर्देशिका । ७९-८० 05/21/2023 - 13:29 PDF icon चम्पादेवी गाउँपालिका साना सिञ्चाइ आयोजना सञ्चालन निर्देशिका २०७९ (2).pdf
सुशासन ऐन ७९-८० 02/07/2023 - 15:25 PDF icon सुशासन ऐन.pdf
स्थानीय भू-उपयोग विधेयक ७९-८० 02/07/2023 - 11:15 PDF icon स्थानीय भू-उपयोग विधेयक.pdf
चम्पादेवी गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/07/2023 - 11:13 PDF icon चम्पादेवी गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, ७९-८० 02/07/2023 - 11:13 PDF icon गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७.pdf

Pages