ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका ७९-८० 08/25/2022 - 11:13 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका.pdf
लेखा समिति कार्यविधि ७९-८० 08/25/2022 - 11:12 PDF icon लेखा समिति कार्यविधि(1).pdf
स्थानीय वन ऐन ७९-८० 08/25/2022 - 11:10 PDF icon स्थानीय वन ऐन २०७९ (3).pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना ७९-८० 08/23/2022 - 13:50 PDF icon राजश्व सुधार कार्ययोजना.pdf
एम्वुलेन्स सेवा सन्चालन कार्यविधी ७७/७८ 07/05/2022 - 15:31 PDF icon jpg2pdf (17).pdf
व्याकहुइल लोडर सन्चालन कार्यविधि ७७/७८ 07/05/2022 - 15:23 PDF icon व्याकहुइल लोडर सन्चालन कार्यविधि.pdf
चम्पादेवी गा पा को पूर्वाधार व्यवस्थापन एैन ७७/७८ 07/05/2022 - 15:02 PDF icon चम्पादेवी गा पा को पूर्वाधार व्यवस्थापन एैन.pdf
४. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 07/02/2022 - 12:19 PDF icon ४. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
वुहारी छात्रवृति कार्यविधी ७८/७९ 07/02/2022 - 12:14 PDF icon वुहारी छावृति (2).pdf
बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ - Copy ७९-८० 07/02/2022 - 12:12 PDF icon ४. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf

Pages